Đây là source code được viết trên VB2013 ngôn ngữ C# ASP MVC5, bạn có thể tải về tham khảo trong file có CSDL SQL Server 2014.
Tải source tại đây.

Tài Liệu Sinh Viên