1. Affirmative - Dạng khẳng địnhS + had + PII

Trong câu khẳng định, động từ được thành lập bởi trợ động từ had và động từ chính ở dạng quá khứ phân từ - Part participle PII. Trợ động từ had dùng cho mọi chủ ngữ. Had được viết tắt thành 'd.Ví dụ: When we arrived, she had left. (Khi chúng tôi đến, cô ấy đã đi.)
2. Negative - Dạng phủ địnhS + had not + PII

Trong câu phủ định, not luôn đứng sau had. Động từ chính trong câu vẫn ở dạng quá khứ phân từ PII.Chúng ta viết tắt had not thành hadn't.Ví dụ: Karen had not finished making dinner by the time her husband came home. (Karen đã vẫn chưa nấu xong bữa tối khi chồng cô ấy về nhà.)

Tài Liệu Sinh Viên