Flexi Custom Code - Module chèn code PHP, HTML,CSS,... vào Joomla

Đây là một module rất hay trong Joomla cho phép chúng ta chèn thêm các loại code PHP, HTML, CSS,... vào source của joomla phục vụ mục đích yêu cầu của công việc. Đây là một module có tính tùy biến cao và dễ sử dụng. Để tìm hiểu thêm về module này bạn truy cập tại đây.


Nguồn: Internet

Tài Liệu Sinh Viên