Xây dựng các ca kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43478

Tài Liệu Sinh Viên