A feature-based opinion mining model on product reviews in Vietnamese = Mô hình khai phá quan điểm dựa trên đặc trưng các đánh giá sản phẩm trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42270

Tài Liệu Sinh Viên