Trạng từ tần suất là một trong những phần dễ nhất tiếng Anh nhưng dễ bị nhầm nhất. Ở bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê một cách đầy đủ những kiến thức và lưu ý về trạng từ tần suất cho các bạn đỡ nhầm.
Trước hết, trạng từ tần suất là tất cả những từ chỉ trạng thái thường xuyên hay không.
Sử dụng trạng từ tần suất rất đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ có 2 dạng trạng từ tần suất à xác định và không xác định. Trạng từ tần suất xác định sẽ có các mốc thời gian cụ thể như : yearly, monthly,.. Còn các trạng từ tần suất không xác định như regularly, rarely,.. thì để chỉ những khoảng thời gian không cụ thể. Và hãy ghi nhớ có 4 cách dùng trạng từ tần suất
- Trạng từ tần suất xác định ở cuối mỗi câu.
- Trạng từ chỉ tần suất không xác định sẽ đứng ở trước động từ chính trong câu. Và đây là ví dụ cách sử dụng usually trong câu : I usually go to piss at night ^^
- Trạng từ chỉ tần suất không xác định có thể ở giữa động từ và động từ chính trong câu nếu có nhiều hơn một động từ
- Cuối cùng, các từ sau có thể ở đầu hoặc cuối câu chẳng vì lý do gì : frequently, occasionlly, often, sometimes. usually

Tài Liệu Sinh Viên