Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy : Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43327

Tài Liệu Sinh Viên