Tải tài liệu tại đây.

1. XÂY DỰNG HỆTHỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN WEBGIS
2. ĐIỀU KHIỂN ROBOT PIONEER P3-DX BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG
3. GIẢI THUẬT SỬA LỖI CHO CÁC TRÌNH TỰADN NGẮN
4. THIẾT KẾHỆTHỐNG THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤCÔNG CỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆRFID VÀ NFC
5. TỔNG QUAN VỀAN NINH TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢHỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DỰA TRÊN TIẾP CẬN TRUNG BÌNH TRỌNG SỐKẾT HỢP VỚI TRUNG BÌNH TRỌNG SỐ ĐƯỢC SẮP THỨTỰ
7. ĐA TRỪU TƯỢNG KẾT HỢP TINH LỌC TRONG KIỂM TRA MÔ HÌNH HƯỚNG KÝ HIỆU
8. NHẬN DẠNG MÃ ĐỘC SỬDỤNG CƠCHẾBĂM THEO CHỈMỤC TRÊN KHÔNG GIAN DỮLIỆU PHÂN HOẠCH
.... còn nhiều đề tài lắm...các bạn tải về xem nhé.

Tài Liệu Sinh Viên