Tải tài liệu luận văn tại đây.

Trình bày tổng quan về Cloud computing (điện toán đám mây- ĐTĐM):
Khái niệm Cloud Computing; Tính chất cơ bản; Các mô hình Cloud Computing; Kiến
trúc điện toán đám mây; Lợi ích và hạn chế của ĐTĐM. Nghiên cứu công nghệ ảo
hóa: Ảo hóa là gì; Lợi ích từ ảo hóa; Các phương pháp ảo hóa phổ biến. Nghiên cứu
an ninh trên Cloud: Những thách thức; Bảo mật cho SaaS. Nghiên cứu công nghệ
Cloud computing của các hãng lớn như IBM, MICROSOFT, GOOGLE, AMAZON:
Công nghệ ĐTĐM của IBM; Công nghệ ĐTĐM của Google; Công nghệ ĐTĐM của
Microsoft. Ứng dụng cloud computing trên nền tảng GOOGLE APP ENGINE: Công
nghệ Google App Engine; Xây dựng và triển khai ứng dụng trên GAE; Ứng dụng
website Quản lý du lịch.
Hay thì LIKE nhé

Tài Liệu Sinh Viên