Tải tài liệu luận văn tại đây.

GIỚI THIỆU
Thuật ngữ "cloud computing" ra đời giữa năm 2007. Có thể diễn
giải một cách đơn giản về điện toán đám mây đó là các nguồn điện
toán khổng lồ như phần mềm, dịch vụ... sẽ nằm tại các máy chủ ảo
(đám mây) trên Internet thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng
(trên m ặt đất) để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần. Với
các dịch vụ sẵn có trên Internet, doanh nghiệp không phải mua và
duy trì hàng trăm, bao gồm máy tính cũng như phần mềm. Họ chỉ
cần tập trung sản xuất bởi đã có người khác lo cơ sở hạ tầng và công
nghệ thay họ. Trong thời gian gần đây các doanh nghiệp CNTT ở
Việt Nam đang dần tiếp cận dịch vụ đám mây thông qua các dự án
của một số doanh nghiệp nước ngoài như Microsoft,IBM…Việc
nghiên cứu về điện toán đám mây và các nội dung liên quan đến vấn
đề này là rất cần thiết để chúng ta có một cái nhìn chính xác về công
nghệ điện toán đám mây và những vấn đề có thể gặp phải khi triển
khai công nghệ này.
Trong phạm vi của đề tài này tôi xin trình bày về vấn đề an toàn
– an ninh thông tin trong công nghệ Điện toán đám mây cụ thể hơn là
mô hình điện toán đám mây công cộng.

HAY NHỚ LIKE NHA BÀ CON...

Tài Liệu Sinh Viên