Tải tài liệu luận văn tại đây.

Trong những năm gần ñây ñiện toán ñám mây “Cloud
Computing” ñã xuất hiện nhưmột trong những từthường dùng trong
ngành công nghiệp ICT. Nhiều nhà cung cấp CNTT ñược hứa hẹn
cung cấp thiết bị, tính toán, lưu trữvà các dịch vụ ứng dụng, ñồng
thời cung cấp phạm vi vùng bảo mật tại một sốchâu lục, cung cấp
dịch vụcấp thỏa thuận (SLA) thực hiện lời hứa ủng hộvềthời hạn
hoạt ñộng cho các dịch vụcủa họ. Trong khi các “Đám mây” là sự
tiến hóa tựnhiên của các trung tâm dữliệu truyền thống, chúng ñược
phân biệt bằng cách cung cấp các tài nguyên (tính toán, dữliệu/lưu
trữ, và các ứng dụng) nhưlà ñiểm nổi trội dựa trên dịch vụweb và
làm theo một mô hình “Tiện tích” chi phí ñịnh giá mà khách hàng
ñược tính dựa trên việc sửdụng các tài nguyên tính toán, lưu trữvà
chuyển dữliệu. Họcung cấp quyền truy cập dựa trên thuê bao cơsở
hạtầng, nền tảng và các ứng dụng ñược phổbiến gọi là cơsởhạtầng
nhưmột dịch vụ(IaaS – Infrastructure-as-a-Service), dịch vụnền
tảng (PaaS - Platform-as-a-Service) và phần mềm nhưdịch vụ(SaaS
- Software-as-a-Service). Trong khi các dịch vụnày ñang nổi lên
tăng khảnăng tương tác và khảnăng sửdụng và giảm chi phí tính
toán, ứng dụng lưu trữ, và lưu trữnội dung và cung cấp một số ñơn
ñặt hàng các mức ñộcó ý nghĩa phức tạp liên quan ñến việc ñảm bảo
rằng các ứng dụng và dịch vụcó thểmởrộng khi cần thiết ñể ñạt
ñược hoạt ñộng phù hợp và ñáng tin cậy theo vận hành tốt nhất.

Tài Liệu Sinh Viên