Lập trình PHP với hàm array_search
Hàm array_search là một trong những hàm rất quan trọng trong lập trình PHP.
Hàm array_search được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một mảng và trả về kết quả key tương ứng trong mảng đó.


Cú pháp

  
array_search(str, array, type)
Trong đó:

str: là nội dung muốn tìm kiếm.

array : là mảng sử dụng để tìm kiếm

type : là lựa chọn có phân biệt kiểu của dữ liệu hay không (bao gồm 2 giá trị :true false (mặc định))

Ví dụ 1: Tìm kiếm chuỗi $str trong mảng $mang và không phân biệt kiểu dữ liệu

  
<?php
 
$str = 5;
 
$mang = array("a"=>"5","b"=>5);
 
echo array_search($str,$mang,false);
 
?>

Kết quả

  
a
Ví dụ 2: Tìm kiếm chuỗi $str trong mảng $mang và có phân biệt kiểu dữ liệu

  
<?php
 
$str = 5;
 
$mang = array("a"=>"5","b"=>5);
 
echo array_search($str,$mang,true);
 
?>
Kết quả

  
b
Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho bạn cách sử dụng hàm array_search, hi vọng bạn đã nắm vững được những kiến thức này để bổ sung vào kho kiến thức khi học lập trình website của chính mình.

Để tìm hiểu thêm về các kiến thức lập trình PHP, bạn có thể tham gia vào Khóa học lập trình PHP của BACHKHOA-APTECH để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Tài Liệu Sinh Viên