Viết chương trình tính tiền sân bóng đá như sau
- Tính tiền giờ dựa vào giờ vào và giờ ra. Mỗi một giờ là 300.000đ
VD: giờ vào là 6:30, giờ ra là 7:45. Tổng số giờ là 1:15 = 275.000đ
- Tính tiền nước uống dựa vào số chai nước đã sử dụng. Một chai nước là 20.000đ
- Tổng tiền phải thanh toán = Tiền giờ + Tiền nước + VAT (VAT = 10% của tổng tiền)

Tài Liệu Sinh Viên