Có tất cả 6 buổi thực hành:

Buổi 1:
Bài 1: Cài đặt lớp Diem (Điểm trong không gian 2 chiều).
Bài 2: Cài đặt lớp Clock.
Bài 3: Cài đặt lớp Date.
Buổi 2:
Bài 1: Thiết kế lớp Phanso.
Bài 2: Thiết kế lớp ThueBaoDT.
Bài 3: Tach tất cả các lớp trên thành 2 lớp.
Buổi 3:
Bài 1: Cài đặt lớp Gach.
Bài 2: Thiết kế lớp ThiSinh
Bài 3: Chỉnh lại lớp Phanso, dùng tái định nghĩa các toán tử.
Buổi 4:
Bài 1: Cài đặt lớp CauThuBD.
Bài 2: Cài đặt lớp ThueBaoDD.
Buổi 5:
Bài 1: Cài đặt lớp DoanThang.
Bài 2: Thiết kế lớp HinhAnh.
Buổi 6:
Bài 1: Thiết kế lớp DiemMau.
Bài 2: Quản lý thông tin giáo viên và học sinh của trường.
Bài 3: Quản lý nông trại.Dưới đây là các bài tập đã làm, có 1 số còn thiếu xót, các bạn down về tham khảo và chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh nhé.

Bài tập mẫu xem tại đây

Tài Liệu Sinh Viên